Doanh nghiệp BĐS không xin hỗ trợ bằng tiền, xin Nhà nước hỗ trợ cơ chế tháo gỡ khó khăn gây ách tắc dự án

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản xin tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản.
Doanh nghiệp BĐS không xin hỗ trợ bằng tiền, xin Nhà nước hỗ trợ cơ chế tháo gỡ khó khăn gây ách tắc dự án

Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp rất hoan nghênh bản "Tóm tắt nội dung dự kiến hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau đại dịch CoViD-19 trên địa bàn thành phố" của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 


Từ đó, cộng đồng doanh nghiệp bất động sản không xin Nhà nước hỗ trợ bằng tiền mà chỉ xin hỗ trợ cơ chế tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong các thủ tục đầu tư xây dựng để tăng sức chống chịu và vượt qua đại dịch CoViD-19.


Thứ nhất, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm trình Ủy ban nhân dân thành phố "ban hành văn bản hướng dẫn trình tự thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở trên địa bàn thành phố" theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hòa Bình tại Văn bản số 382/TB-VP ngày 12/05/2021. Hiệp hội đề xuất nội dung 04 bước thủ tục hành chính, như sau:


Bước 1: Sở Kế hoạch Đầu tư thực hiện thủ tục "chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư" đối với dự án nhà ở thương mại có quyền sử dụng đất, theo quy định của Luật Đầu tư 2020 và Nghị định 31/2021/NĐ-CP (có ghi tên "nhà đầu tư").


Bước 2: Sở Quy hoạch Kiến trúc; hoặc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện thực hiện thủ tục "phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, hoặc quy hoạch tổng mặt bằng" dự án nhà ở thương mại đã có văn bản "chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư", Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020 (quy định "chủ đầu tư là nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận").


Bước 3: Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện thủ tục giao thuê đất, hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, theo quy định của Luật Đất đai 2013.


Bước 4: Sở Xây dựng thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở; cấp phép xây dựng; đồng thời Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính thực hiện song song thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính, tiền sử dụng đất và thông báo để chủ đầu tư thực hiện.


Với quy trình này, các dự án chỉ được huy động vốn, bán nhà ở hình thành trong tương lai sau khi hoàn tất nộp tiền sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Sau khi đã hoàn thành xây dựng, nộp tiền sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính, chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại và khách hàng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.


Thứ hai, hiệp hội đề nghị Sở Quy hoạch và Kiến trúc sớm trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành "quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý để tách thành dự án độc lập" theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hòa Bình tại Văn bản số 126/TB-VP ngày 11/03/2021.


Thứ ba, Hiệp hội đề nghị Chính phủ sớm tháo gỡ "ách tắc" về việc nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại đã có quyền sử dụng đất là đất nông nghiệp, hoặc đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, nhưng không được công nhận là chủ đầu tư.


Hiện nay, theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 30/2021/NĐ-CP thì tất cả các dự án nhà ở thương mại mà nhà đầu tư đã có quyền sử dụng đất là đất nông nghiệp (100% đất nông nghiệp), hoặc đất phi nông nghiệp không phải là đất ở (100% đất phi nông nghiệp không phải là đất ở), nhưng không được công nhận là chủ đầu tư, mặc dù nhà đầu tư đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất các thửa đất này đúng quy định của Luật Đất đai 2013 và Luật Đầu tư 2020.


Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố trình Chính phủ xem xét sớm sửa đổi Khoản 5 Điều 1 Nghị định 30/2021/NĐ-CP, để tháo gỡ "ách tắc", giúp cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch CoViD-19.


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Doanh nghiệp BĐS không xin hỗ trợ bằng tiền, xin Nhà nước hỗ trợ cơ chế tháo gỡ khó khăn gây ách tắc dự án

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản xin tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản.


Doanh nghiep BDS khong xin ho tro bang tien, xin Nha nuoc ho tro co che thao go kho khan gay ach tac du an


Hiep hoi Bat dong san thanh pho Ho Chi Minh (HoREA) vua co van ban xin thao go kho khan cho doanh nghiep bat dong san.


Hiep hoi va cong dong doanh nghiep rat hoan nghenh ban "Tom tat noi dung du kien ho tro doanh nghiep trong va sau dai dich CoViD-19 tren dia ban thanh pho" cua Uy ban nhan dan thanh pho Ho Chi Minh. 


Tu do, cong dong doanh nghiep bat dong san khong xin Nha nuoc ho tro bang tien ma chi xin ho tro co che thao go cac kho khan, vuong mac trong cac thu tuc dau tu xay dung de tang suc chong chiu va vuot qua dai dich CoViD-19.


Thu nhat, de nghi So Ke hoach va Dau tu som trinh Uy ban nhan dan thanh pho "ban hanh van ban huong dan trinh tu thuc hien thu tuc dau tu xay dung du an nha o tren dia ban thanh pho" theo chi dao cua Pho Chu tich Uy ban nhan dan thanh pho Le Hoa Binh tai Van ban so 382/TB-VP ngay 12/05/2021. Hiep hoi de xuat noi dung 04 buoc thu tuc hanh chinh, nhu sau:


Buoc 1: So Ke hoach Dau tu thuc hien thu tuc "chap thuan chu truong dau tu dong thoi voi chap thuan nha dau tu" doi voi du an nha o thuong mai co quyen su dung dat, theo quy dinh cua Luat Dau tu 2020 va Nghi dinh 31/2021/ND-CP (co ghi ten "nha dau tu").


Buoc 2: So Quy hoach Kien truc; hoac Uy ban nhan dan thanh pho Thu Duc, cac quan, huyen thuc hien thu tuc "phe duyet quy hoach chi tiet ty le 1/500, hoac quy hoach tong mat bang" du an nha o thuong mai da co van ban "chap thuan chu truong dau tu dong thoi voi chap thuan nha dau tu", Luat Xay dung (sua doi) 2020 (quy dinh "chu dau tu la nha dau tu duoc co quan nha nuoc co tham quyen chap thuan").


Buoc 3: So Tai nguyen Moi truong thuc hien thu tuc giao thue dat, hoac chuyen muc dich su dung dat, theo quy dinh cua Luat Dat dai 2013.


Buoc 4: So Xay dung thuc hien thu tuc tham dinh thiet ke co so; cap phep xay dung; dong thoi So Tai nguyen Moi truong, So Tai chinh thuc hien song song thu tuc xac dinh nghia vu tai chinh, tien su dung dat va thong bao de chu dau tu thuc hien.


Voi quy trinh nay, cac du an chi duoc huy dong von, ban nha o hinh thanh trong tuong lai sau khi hoan tat nop tien su dung dat va nghia vu tai chinh doi voi nha nuoc. Sau khi da hoan thanh xay dung, nop tien su dung dat va nghia vu tai chinh, chu dau tu du an nha o thuong mai va khach hang duoc cap Giay chung nhan quyen su dung dat, quyen su huu nha o va tai san khac gan lien voi dat theo quy dinh cua phap luat ve dat dai.


Thu hai, hiep hoi de nghi So Quy hoach va Kien truc som trinh Uy ban nhan dan thanh pho ban hanh "quy dinh dieu kien, tieu chi, quy mo, ty le khu dat do Nha nuoc truc tiep quan ly de tach thanh du an doc lap" theo chi dao cua Pho Chu tich Uy ban nhan dan thanh pho Le Hoa Binh tai Van ban so 126/TB-VP ngay 11/03/2021.


Thu ba, Hiep hoi de nghi Chinh phu som thao go "ach tac" ve viec nha dau tu du an nha o thuong mai da co quyen su dung dat la dat nong nghiep, hoac dat phi nong nghiep khong phai la dat o, nhung khong duoc cong nhan la chu dau tu.


Hien nay, theo quy dinh tai Khoan 5 Dieu 1 Nghi dinh 30/2021/ND-CP thi tat ca cac du an nha o thuong mai ma nha dau tu da co quyen su dung dat la dat nong nghiep (100% dat nong nghiep), hoac dat phi nong nghiep khong phai la dat o (100% dat phi nong nghiep khong phai la dat o), nhung khong duoc cong nhan la chu dau tu, mac du nha dau tu da nhan chuyen nhuong quyen su dung dat cac thua dat nay dung quy dinh cua Luat Dat dai 2013 va Luat Dau tu 2020.


Hiep hoi de nghi Uy ban nhan dan thanh pho trinh Chinh phu xem xet som sua doi Khoan 5 Dieu 1 Nghi dinh 30/2021/ND-CP, de thao go "ach tac", giup cho doanh nghiep vuot qua kho khan cua dai dich CoViD-19.


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000