PC1 trả cổ tức tỷ lệ 15% cho năm 2021

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Tổng giá trị phát hành dự kiến hơn 352 tỷ đồng.
PC1 trả cổ tức tỷ lệ 15% cho năm 2021
PC1 trả cổ tức tỷ lệ 15% cho năm 2021

21-09-2022 - 18:59 PM | Thị trường chứng khoán


Chia sẻ
PC1 trả cổ tức tỷ lệ 15% cho năm 2021


Tổng giá trị phát hành dự kiến hơn 352 tỷ đồng.
PC1: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam

Giá hiện tại


39.9
Thay đổiXem hồ sơ doanh nghiệpTIN MỚINghị quyết HĐQT PC1 (HoSE: PC1) thông qua việc triển khai phương án phát hành hơn 35,2 triệu cổ phiếu tỷ lệ 15% theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu, với mỗi 100 cổ phiếu cổ đông sẽ nhận được 15 cổ phiếu mới. Như vậy, tổng giá trị phát hành dự kiến là hơn 352 tỷ đồng, vốn điều lệ dự kiến tăng lên 2.704 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất ngày 31/12/2021. Cổ đông sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng lượng cổ phiếu mới này. Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV năm nay.


Đây là mức cổ tức thấp nhất trong 4 năm trở lại đây. PC1 trả cổ tức tỷ lệ 20% cho cổ đông từ năm 2018 đến năm 2020.


Năm 2021, PC1 có doanh thu thuần 9.828 tỷ đồng, tăng hơn 47% so với năm trước. Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ đạt 695 tỷ đồng, tăng hơn 35%.


Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần đạt 2.988 tỷ đồng, giảm 34,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ giảm hơn 51%, đạt hơn 196 tỷ đồng. Dù lợi nhuận gộp tăng trưởng, lợi nhuận tài chính âm hơn 305 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 149,3 tỷ đồng. Nguyên nhân là do doanh thu tài chính kỳ này không còn ghi nhận việc đánh giá lại khi tăng đầu tư từ công ty liên kết thành công ty con 262 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng do 3 dự án điện gió đi vào vận hành nên phát sinh chi phí lãi vay và đánh giá lại chênh lệch tỷ giá các khoản vay ngoại tệ cuối kỳ.


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

PC1 trả cổ tức tỷ lệ 15% cho năm 2021

Tổng giá trị phát hành dự kiến hơn 352 tỷ đồng.


PC1 tra co tuc ty le 15% cho nam 2021


Tong gia tri phat hanh du kien hon 352 ty dong.


PC1 tra co tuc ty le 15% cho nam 2021

21-09-2022 - 18:59 PM | Thi truong chung khoan


Chia se
PC1 tra co tuc ty le 15% cho nam 2021


Tong gia tri phat hanh du kien hon 352 ty dong.
PC1: Cong ty co phan Cong Nghiep cao su Mien Nam

Gia hien tai


39.9
Thay doiXem ho so doanh nghiepTIN MOINghi quyet HDQT PC1 (HoSE: PC1) thong qua viec trien khai phuong an phat hanh hon 35,2 trieu co phieu ty le 15% theo menh gia de tra co tuc nam 2021 cho co dong hien huu, voi moi 100 co phieu co dong se nhan duoc 15 co phieu moi. Nhu vay, tong gia tri phat hanh du kien la hon 352 ty dong, von dieu le du kien tang len 2.704 ty dong. Nguon von phat hanh tu nguon loi nhuan sau thue chua phan phoi tren BCTC hop nhat ngay 31/12/2021. Co dong se khong bi han che chuyen nhuong luong co phieu moi nay. Thoi gian phat hanh du kien trong quy IV nam nay.


Day la muc co tuc thap nhat trong 4 nam tro lai day. PC1 tra co tuc ty le 20% cho co dong tu nam 2018 den nam 2020.


Nam 2021, PC1 co doanh thu thuan 9.828 ty dong, tang hon 47% so voi nam truoc. Loi nhuan co dong cong ty me dat 695 ty dong, tang hon 35%.


Ve ket qua kinh doanh 6 thang dau nam nay, doanh thu thuan dat 2.988 ty dong, giam 34,1% so voi cung ky. Loi nhuan co dong cong ty me giam hon 51%, dat hon 196 ty dong. Du loi nhuan gop tang truong, loi nhuan tai chinh am hon 305 ty dong, trong khi cung ky 149,3 ty dong. Nguyen nhan la do doanh thu tai chinh ky nay khong con ghi nhan viec danh gia lai khi tang dau tu tu cong ty lien ket thanh cong ty con 262 ty dong. Chi phi tai chinh tang do 3 du an dien gio di vao van hanh nen phat sinh chi phi lai vay va danh gia lai chenh lech ty gia cac khoan vay ngoai te cuoi ky.


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000